Veri Öznesi Başvuru Formu

Veri Öznesi Başvuru Formu – Belge No : D-1

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) Madde 11 kapsamında veri öznelerine tanınan haklar belirlenmiştir.

Kanun Madde 13/1 uyarınca Kanun Madde 11’de belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle tarafımıza iletebilirsiniz.

Bu kapsamda, Kanun Madde 11’de anılan haklarınızı işbu formu doldurarak aşağıdaki kanallardan talebe esas bilgi ve belgeler ile birlikte ;

·        Güzeloba Mah. Rauf Denktaş Cad. No:56 İç Kapı No: 102 Muratpaşa/Antalya adresli posta adresimize yazılı ve ıslak imzalı olarak,

yahut,

·        Sistemimize kayıtlı e-posta adresiniz üzerinden [email protected] [SB1] adresimize kimliğinizi doğrulayan belgelerle birlikte elektronik olarak,

iletmeniz gerekmektedir. Bu form yalnızca talebinizin anlaşılır olması bakımından hazırlanmıştır. Yukarıdaki şartları taşımak kaydı ile yapılan diğer başvurular da dikkate alınır. Buna mukabil, yukarıda belirlenen vasıtalar haricinde yapılan başvurular yahut kimliği teyit eden belgelerin yetersiz olduğu başvurular, bu eksikler giderilene dek veri güvenliğini sağlamak adına işleme alınmaz. Bu kapsamda Şirket’in kimlik tespiti yapabilmek adına her türlü teyit edici bilgi ve belge talep etme hakkı yahut talebin açık olmadığı hallerde açıklama talep etme hakları saklıdır.

Talebinizi, niteliğine göre bizlere ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Talebinizin sonuçlandırılmasına ilişkin ayrıca bir maliyet doğması hâlinde ise Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretler tarafınızdan talep edilebilecektir. Talepleriniz, Kanun Madde 13/3 uyarınca yazılı olarak aşağıda iletilen adresinize veya elektronik ortamda aşağıda iletilen elektronik posta adresinize veya güvenlik elektronik posta adresinize gönderim yapılarak cevaplandırılacaktır. Bu nedenle aşağıda verilen kişisel verilerin doğruluğundan ve bu kişisel verileri paylaşmak konusunda yetkili olduğunuzdan emin olunuz.

1.      Başvuru Sahibinin İletişim Bilgileri

Lütfen talebinizin sonuçlandırılabilmesi için iletişim bilgilerinizi giriniz.

Veri Öznesi Ad – Soyad

:

Veri Öznesi T.C. Kimlik No/Pasaport No

:

Veri Öznesi Adresi/KEP Adresi

:

Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi

 

:

Varsa Veri Öznesi Bildirime Esas E-posta, Telefon No veya Faks No (İhtiyari)

:

Şirket ile İlişkiniz

: Müşteri

 

İş Ortağı

  Ziyaretçi

 

Diğer (Lütfen belirtiniz.)

 

2.      Başvuru Sahibi Talep Detayı

Lütfen Kanun Madde 11 kapsamındaki talebinizi belirtiniz.

#

Talep Konusu

Seçiminiz

1.       

Şirketinizin kişisel verilerimi işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum.

2.       

Şirketinizin kişisel verilerimi işliyorsa buna ilişkin bilgi talep ediyorum.

3.       

Şirketiniz tarafından kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum.

4.       

Şirketiniz tarafından yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek istiyorum.

5.       

Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiğini düşünüyorum, bunların düzeltilmesini talep ediyorum.

 

Lütfen düzeltilmesini talep ettiğiniz kişisel verinizi belirtiniz:……………………...

6.       

Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin silinmesini/yok edilmesini/anonim hale getirilmesini istiyorum.

 

 

7.       

Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de;

 

a) Düzeltilmesini istiyorum.

b) Silinmesini istiyorum.

c) Anonim hale getirilmesini istiyorum.

a)

 

Lütfen düzeltilmesini talep ettiğiniz kişisel verinizi belirtiniz:……………………...

 

b)

 

c)

 

 

Yalnızca bir kutu seçilebilir.

8.       

Şirketiniz tarafından işlenen verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhime bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorum ve bu sonuca itiraz ediyorum.

 

Lütfen analiz sonucu ortaya çıkan hususu belirtiniz:……………………...

 

9.       

Şirketiniz tarafından kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğradım, zararın giderilmesini talep ediyorum.

 

Lütfen kanuna aykırı olan hususu belirtiniz:……………………...

 

İşbu Veri Öznesi Başvuru Formu’nda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun Kanun Madde 13 uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini talep ederim ve bu kapsamda yukarıda iletmiş olduğum kişisel verilerimin Şirket tarafından başvuruma istinaden istisnai şekilde işlenebileceği konusunda Şirket’in web sayfasında yer alan Aydınlatma Metni kapsamında aydınlatıldığımı beyan ederim.

Başvuranın Adı Soyadı:

Başvuru Tarihi           :

İmza                            :

 


 [SB1]Böyle bir web sitesi açılmasını tavsiye ederiz.