KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

 

Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) ile PDEVCO (“Web Sitesi”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, sizi KVKK kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde, aşağıda tanımlanan Kişisel Verilerinizin toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri, Kişisel Verilerinizi koruma yöntemlerimiz ve politikamız, işlenen Kişisel Veri örnekleri, veri sorumlusunun kimliği, Kişisel Verilerin işlenme amaçları, Kişisel Verilerinizin üçüncü kişilere ve/veya yurtdışına aktarımı ve KVKK kapsamında size tanınan haklara ilişkin olarak bilgilendirmek istiyoruz.

 

KVKK Kapsamında kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi (“Kişisel Veri”) ve bunun bir özel türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri ise, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri (“Özel Nitelikli Kişisel Veri”) ifade eder. Bu kapsamda Kişisel Veri tanımı Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi de kapsamaktadır.

 

1.      Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepler

 

Web Sitesi, yürütmüş olduğu tüm Kişisel Veri işleme faaliyetlerinde KVKK başta olmak üzere ilgili mevzuatta aranan tüm yükümlüklere uygun olarak hareket etmekte ve Kişisel Verilerinizin güvenli bir şekilde barındırılması ve Kişisel Verilerinizin hukuka aykırı biçimde kullanılmasının önlenmesi için gerekli güvenlik tedbirlerini almaktadır.

 

Kişisel Verilerinizin korunmasına yönelik politikamıza “www.pdevco.com.tr/” sayfamızı ziyaret ederek ulaşabilirsiniz. İşbu Aydınlatma Metni’nde ifade edilen Kişisel Veri işlemeleri KVKK, ilgili mevzuat ve ile PDEVCO Kişisel Verilerin Korunması Politikası’na uygun surette gerçekleştirilmektedir.

 

KVKK gereğince, aşağıda sayılanlar ve bunlara ileride eklenebilecek sair kanallar vasıtasıyla Kişisel Verilerinizi otomatik yahut otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde aşağıdaki yöntemlerle toplamakta ve KVKK Madde 5.1, Madde 5.2, Madde 6.2 ve Madde 6.3 kapsamında işlemekteyiz:

 

·        www.pdevco.com.tr adresli internet sitemiz ve ileride kurulabilecek sair internet sitelerimiz (“İnternet Siteleri”), mobil ve sair uygulamalarımız ve diğer tüm çevrim içi mecralar (“Medya Araçları”) üzerinden aşağıdaki sayfalar başta olmak ancak bunlarla sınırlı olmaksızın otomatik veya otomatik olmayan yollarla elektronik olarak,

·        İnternet Sitelerinde cihazlarınızla iletişim sağlayan çerezler (“Çerez”) kanalıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla elektronik olarak (çerezlerle ekseriyetle anonim veri toplanmaktadır),

  • Web Sitesi adına faaliyette bulunan ve satış ve pazarlama ağında görev alan çalışanlarımız (“Saha Çalışanları”) kanalıyla, satış ve pazarlama kapsamında otomatik veya otomatik olmayan yollarla sözlü, yazılı veya elektronik olarak,

·        E-posta adreslerimiz (“E-posta”) üzerinden yürütülen yazışmalar, Web Sitesi faaliyetlerine yönelik sair amaçlarla gönderilen kısa mesajlar (“SMS”) veya multi medya mesajları (“MMS”) dahil sair iletişim yöntemleri ile her türlü iletişim araçları (“İletişim Araçları”) kanalıyla,

·        Web Sitesi’ne ait veya Web Sitesi bünyesinde olmayıp üçüncü kişiler tarafından kurulan veya faaliyette bulunan tüm hizmet satış ve pazarlama ağı (“Satış Ağı”) kanalıyla, satış, pazarlama ve satış sonrası hizmetler kapsamında otomatik veya otomatik olmayan yollarla sözlü, yazılı veya elektronik olarak,

·        Web Sitesi üzerinden gerçekleştirilen ve/veya sponsor olunan tüm etkinlikler ile bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla sözlü, yazılı veya elektronik olarak,

·        Web Sitesi’nin hizmet verdiği yahut hizmet aldığı Şirketler, iş ortakları, üretici firmalar veya hizmet/ürün tedarik ettiği firmalar gibi üçüncü kişiler kanalıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla sözlü veya elektronik olarak,

  • Tarafınızca internet siteniz, sosyal medya yahut sair Kişisel Verilerinizi alenileştirdiğiniz kanallar üzerinden otomatik veya otomatik olmayan yollarla sözlü veya elektronik olarak.

 

2.      Veri Sorumlusunun Kimliği

 

Yukarıda anılan kanallar vasıtasıyla paylaştığınız Kişisel Verileriniz bakımından Veri Sorumlusu Antalya Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 122967 sicil numarası ile kayıtlı, 0949080382600001 Mersis numaralı, Şirket merkezi Güzeloba Mah. Rauf Denktaş Cad. No:56 İç Kapı No: 102 Muratpaşa/Antalya adresinde bulunan Yenilikçi Danışmanlık Ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi’dir.

 

3.      Veri Sorumlusu Sıfatıyla Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

 

İşbu Aydınlatma Metni’nde anılan kanallardan, anılan yöntemlerle toplanan Kişisel Verileriniz aşağıdaki amaçlar dahilinde Veri Sorumlusu tarafından işlenmektedir:

 

(a)   KVKK Madde 5.2 ve Madde 6.3 kapsamında;

 

Kişisel Verilerinizi kural olarak açık rızanıza istinaden işlemekteyiz. Ancak KVKK kapsamında izin verilen istisnai hallerde açık rızanız olmaksızın da Kişisel Verileriniz işlenebilmektedir. Bu kapsamda; (i) kanuni yükümlülüklerimizi (vergi mevzuatı, sigorta mevzuatı, tüketicilerin korunmasına yönelik mevzuat, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, borçlar kanunu, ticaret kanunu, telekomünikasyon mevzuatı, bankacılık mevzuatı ve sair mevzuat gibi) yerine getirmek amacıyla, (vergi, ticaret ve sigorta mevzuatlarında öngörülen mali kayıtların saklanması yükümlülüğü kapsamında Web Sitesiimize sağladığınız kişisel verilerinizin işlenmesi, e-fatura, e-arşiv kapsamında yahut tüketici mevzuatının gerekli kıldığı durumlarda verilerinizin işlenmesi ve ilgili düzenlemeler kapsamında atfedilebilecek her türlü sair işlemeler örnek verilebilir) (ii) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız halinde veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan sizin yahut bir başkasının hayat veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olan amaçlarla,(iii) bir sözleşmenin kurulması veya ifası amacıyla, (iv) hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, (v) bir hakkı tesis etmek veya korumak amacıyla, (vi) temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydı ile maliyet azaltımı, kaynakların verimli kullanımı, yeni ürün ve hizmet modellerinin oluşturulması, güvenliğinizin sağlanması ve size sunulan hizmetin kalitesinin ölçülmesi, bu kapsamda ilettiğiniz taleplerinizin değerlendirilmesi ve çözüme kavuşturulması gibi işlemeler gibi meşru menfaatlerimizi korumak amacıyla; Kişisel Verilerinizi işlemekteyiz. Ayrıca alenileştirdiğiniz kişisel verilerin KVKK’da belirlenen sınırlarla da işlenmesi açık rızanızı gerektirmemektedir. Sosyal Medya kanalları, internet siteniz ve sair mecralarda alenileştirmiş olduğunuz Kişisel Verileriniz tarafımızca işlenmesi ve ilgili düzenleme kapsamında atfedilebilecek her türlü sair işlemeler bu duruma örnek gösterilebilir. Bunun haricinde açık rızanızı gerektiren bir işleme yapılacağı durumda ayrıca açık rızanız alınacaktır.

 

(b)   Yukarıdaki kanallardan, yine yukarıda ifade edilen yöntemlerle toplanan Kişisel Verileriniz KVKK Madde 5.1 ve Madde 6.2 kapsamında açık rızanızın alınması şartı ile aşağıdaki amaçlarla da işlenebilir:

 

(i)               Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin fiili imkânsızlık nedeniyle rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız, bir sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermeksizin, meşru menfaatlerimizin korunması amacıyla işlenmesi,

(ii)             Elektronik ticari iletilerin (Satış, tele-satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak başta sizlere özel reklam, kampanya, avantajlar ve diğer faydaların bildirimi, kurumsal iletişim, etkinlik ve davetlerin bildirimi, newsletter, müşteri memnuniyet anketleri, ürün ve hizmet reklamları, seminer, webiner daveti gibi) gönderimi amacıyla işlenmesi, (elektronik ticaret ileti izninin ayrıca alınması zorunluluğu devam ettiği müddetçe ilgili izni vermemeniz halinde tarafınızla bu kapsamda iletişime geçilmeyecektir.)

(iii)           Sağlık meslek mensuplarına ait kişisel verilerin yapılacak görüşmeler, sunumlar, etkinlikler, değer aktarım formları ve numune temini yoluyla ürün tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, web üzerinden yapılan röportaj, seminer, toplantı ve eğitim amaçlı etkinliklerin yapılabilmesi amacı doğrultusunda işlenmesi bu kapsamda video ve fotoğrafların kullanımı.

 

 

4.      Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi

 

İşbu Aydınlatma Metni’nde anılan kanallar vasıtasıyla Web Sitesi ile paylaşmış olduğunuz Kişisel Veriler, KVKK başta olmak üzere Kişisel Verilerin korunmasına ilişkin mevzuata ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde her halükârda yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe işlenecektir.

 

5.      Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilere ve/veya Yurtdışına Aktarılması

 

Web Sitesi, işbu Aydınlatma Metni’nde anılan kanallardan, anılan yöntemlerle toplanan Kişisel Verilerinizi, KVKK ve sair mevzuat kapsamında ve işbu Aydınlatma Metni’nde anılan amaçlar dahilinde üçüncü kişilere veya yurtdışına aktarabilir. Kişisel verileriniz:

 

(a)   Yukarıda KVKK Madde 5.2 ve Madde 6.3 kapsamında belirlenen amaçların varlığı halinde, yurtiçinde bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim), güvenlik, çağrı merkezi gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilerle, işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan Grup Web Sitesileri, iş ortakları, tedarikçi firmalar, bankalar, finans kuruluşları, hukuk, vergi vb. benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmaları ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflara aktarılabilmektedir;

 

(b)   Yukarıda KVKK Madde 5.1 ve Madde 6.2 kapsamında yurtiçinde ve başta AB ülkeleri, Amerika, Kanada, İngiltere, İrlanda, OECD ülkeleri, Hindistan, Çin ve Rusya olmak üzere yurtdışında bulunan belirlenen amaçlar bakımından açık rızanızın alınması şartı ile, pazarlama Web Sitesileri, Grup Web Sitesileri, pazarlama desteği veren üçüncü kişi hizmet firmalarına (e-posta gönderimi, kampanya oluşturulması amacı ile reklam firmaları, CRM desteği veren firmalara açık rızanıza istinaden aktarılabilmektedir.

 

Ayrıca açık rızanıza istinaden Web Sitesi’in bir kısmının veya varlıklarının (marka, alan adı ve sair ticari işletme unsurları dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) satılması durumunda Kişisel Verileriniz devralan gerçek ya da tüzel kişilere, bunların paydaşları, iş ortakları, aracıları, danışmanları da dahil olmak üzere yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilere devrin gerektirdiği ölçüde aktarılabilir, işlem sürecinde bu üçüncü kişiler tarafından gerekli değerlendirmenin yapılması ile sınırlı ölçüde işlenebilir ve devir halinde devralan taraf varlıklarla birlikte bu varlıklara bağlı değerler olan Kişisel Verilerinizi kendisi veri sorumlusu olacak şekilde işlemeye devam edebilir.

 

6.      Kişisel Verilerinize Erişim ve KVKK Kapsamında Haklarınız

 

KVKK madde 11 uyarınca Web Sitesi’e başvurarak;

 

(a)   Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

(b)   Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

(c)    Kişisel Verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

(d)   Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

(e)    Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

(f)    Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dâhilinde değerlendirilmek üzere Kişisel Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

(g)   Kişisel Verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

(h)   İşlenen Kişisel Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,

(i)     Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

 

haklarına sahipsiniz. Bu kapsamda, yukarıdaki haklarınıza ilişkin talebinizi İnternet Sitemizde yer alan formu doldurarak veya kendi talebinizi Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen şartları taşıyacak şekilde oluşturarak aşağıda verilen ve zaman zaman değişebilecek olan e-posta adresimize bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı olan e-posta adresinizden göndereceğiniz e-posta ile (lütfen sistemimizde kayıtlı e-posta adresinizi kontrol ediniz) veya güvenli elektronik imzalı veya mobil imzalı olarak kep adresimize yahut yine aşağıda yer alan ve zaman zaman değişebilecek olan posta adresimize ıslak imzalı bir dilekçe ile elden ya da noter aracılığıyla teslim edebilir ve ileride bunlara eklenebilecek Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle gönderebilirsiniz. Lütfen güncel başvuru yöntemlerini başvuru öncesinde mevzuattan teyit ediniz. Web Sitesi, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerin Web Sitesi tarafından sonuçlandırılmasına ilişkin ayrıca bir maliyet doğması hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretler Web Sitesi tarafından talep edilebilir.

 

Posta adresi     : Güzeloba Mah. Rauf Denktaş Cad. No:56 İç Kapı No: 102 Muratpaşa/Antalya

E- posta adresi : [email protected]

Kep adresi       :

 

 

Yukarıdaki Aydınlatma Metni’nin tamamını okudum, anladım. (Buraya atacağınız imza yalnızca aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirdiğimizi ispat amacı ile alınmaktadır ve aşağıda ayrıca imza atmamanız halinde hiçbir şart altında açık rıza ile yapılan işlemelere açık rızanızı verdiğiniz anlamına gelmemektedir)

 

Ad – Soyad:

İmza:

 

 

İşbu Aydınlatma Metni uyarınca yukarıda açık rızamı gerektiren işleme amaçları kapsamında kişisel verilerimin işlenmesine

 

                        □ Onay veriyorum                      □ Onay vermiyorum