TALEP CEVAP YAZISI

 

TARİH

 

Talep Numarası : [●]

Talep Tarihi : [●]

 

Başvuruyu Yapan Veri Öznesi ve Talebe Yönelik Bilgiler

Ad Soyad:

T.C. Kimlik / Pasaport No:

Tebligata Esas Adres:

Bildirime Esas E-posta/telefon/Faks No:

Talep Detayı: EK-1 Başvuruya Esas Belgeler

 

Sayın İlgili,

Veri Öznesi Başvuru Formu aracılığıyla bizlere iletmiş olduğunuz 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (”Kanun”) Madde 11 (c) kapsamında, tarafınıza ait kişisel verilerin işlenme amacı ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeye ilişkin talebiniz Şirketimiz [●]’e ulaşmış olup, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

İşlenen Kişisel Veri

İşlenme Amacı

İşlenen Kişisel Verinin Kullanım Şekli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KVKK Madde 5.2 ve Madde 6.3 Kapsamında Açık Rızanız Olmaksızın Kişisel Veri İşleme Amaçlarımız

KVKK kapsamında izin verilen istisnai hallerde açık rızanız olmaksızın da kişisel verileriniz işlenebilmektedir. Bu kapsamda yukarıda sayılan kişisel verilerinizden [][A1]  verilerinizi aşağıdaki amaçlar kapsamında rızanız aranmaksızın KVKK kapsamında izin verilen ölçüde işleyebilmekte ve kullanmaktayız:

(i)     Kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla: e-fatura, e-arşiv kapsamında yahut sağlık mevzuatının gerekli kıldığı durumlarda verilerinizin işlenmesi ve ilgili düzenleme kapsamında atfedilebilecek her türlü sair işlemeler.

(ii)   Fiili imkânsızlık nedeniyle rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız halinde veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan sizin yahut bir başkasının hayat veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olan amaçlarla.

(iii)  Bir sözleşmenin kurulması veya ifası amacıyla

(iv)  Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla sizden gelecek soru, şikayet ve bildirimlerin cevaplanması ve çözüme kavuşturulması ve şikayetleriniz kapsamında Şirket ile paylaştığınız sağlık raporları kapsamında işlemeler ve ilgili düzenleme kapsamında atfedilebilecek her türlü sair işlemeler.

(v)    Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması amacıyla: satış hizmeti kapsamında kayıtların delil olarak tutulması kapsamında yapılan işlemeler ve ilgili düzenleme kapsamında atfedilebilecek her türlü sair işlemeler. 

 

Ayrıca alenileştirdiğiniz kişisel verileriniz de açık rızanız olmaksızın yukarıda belirtilen sair amaçlarla işlenebilmektedir. Sosyal Medya kanalları, internet siteniz ve sair mecralarda alenileştirmiş olduğunuz kişisel verileriniz tarafımızca işlenmesi ve ilgili düzenleme kapsamında atfedilebilecek her türlü sair işlemeler bu duruma örnek gösterilebilir.

1.      KVKK Madde 5.1 ve Madde 6.2 Kapsamında Açık Rızanıza Dayanarak Kişisel Veri İşleme Amaçlarımız

 

Yukarıda sayılan kişisel verilerinizden [][A2]  verilerinizi aşağıdaki amaçlar kapsamında açık rızanıza dayanarak KVKK kapsamında izin verilen ölçüde işleyebilmekte kullanmaktayız:

 

(i)         İnternet Sitesini ziyaretiniz esnasında kişiye özel içerik sağlanması,

(ii)       Satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak sair pazarlama ve ürün geliştirme çalışmalarının yürütülmesi,

(iii)      Yeni ürün ve hizmet modellerinin oluşturulması amacıyla işlenmesi,

(iv)      Elektronik ticari iletilerin gönderimi,

(v)       Hediye ve promosyon ve sair dergi/süreli yayın gönderimi,

(vi)      Kurumsal iletişim ve bu kapsamda sair etkinlik ve davetlerin düzenlenmesi ve bunlar hakkında bilgilendirme yapılması,

(vii)    Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin fiili imkânsızlık nedeniyle rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız, bir sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermeksizin, meşru menfaatlerimizin korunması.[A3] 

 

Aydınlatma Metnini www.pdevco.com.tr sayfamızı ziyaret ederek ayrıca ulaşabilirsiniz.

Ayrıca işbu başvurunuza istinaden, başvurunuzu cevaplandırmak amacıyla tarafımıza Veri Öznesi Başvuru Formu kapsamında iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz ve yazışmalarımız, Kanun Madde 5 ve Madde 6 kapsamında kanuni ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve meşru menfaatlerimizi korumak amacıyla ve işbu başvurunuz kapsamında işlenmektedir. Aynı kişisel verilere yönelik yukarıda belirtilen açık rızanıza istinaden veya Kanun kapsamında açık rıza istisnasını oluşturan diğer hallerde yapılan işlemeler ayrıca saklıdır. 

Saygılarımızla,

 


 [A1]Burada her bir başvurucu özelinde açık rıza aranmaksızın istisnai hallerde işlenen veriler yazılacaktır.

 [A2]Burada her bir başvurucu özelinde açık rıza alınarak işlenen veriler yazılacaktır.

 [A3]Bu kısmın her bir başvurucu özelinde ayrıca değerlendirilip yazılması gerekmektedir.